Støtt Follo sjakkforening med Grasrotandelen !  

40 % rabatt

for nye medlemmer første året !!
Blir man medlem om høsten, betaler man
kun 30 % kontingent resten av året !!

Søk på dette nettstedet

Seniorsenteret i underetasjen i Ås Kulturhus (tidligere kalt Ås Rådhus). Torsdager 19:00
Påmelding via Turneringsservice:

Vedtekter

Vedtatt av Follo sjakkforenings 1.ordinære årsmøte den 28.januar 1997 og endret på ordinære årsmøter 9. februar 1999, 22. februar 2000.

1. FORMÅL:

Foreningen skal virke for sjakkens fremme, spesielt i Follo, og være samlingspunkt for medlemmene.

2. TILSLUTNING :

Foreningen er tilsluttet Oslo og Omegns Sjakkrets og Norges Sjakkforbund.Den kan også, om styret finner det formålstjenlig, delta i mer lokalt eller regionalt preget kulturelt samarbeid.

3. MEDLEMSSKAP:

Styret skal godkjenne opptak av nye medlemmer. Disse skal umiddelbart føres i foreningens medlemskartotek og meldes videre til krets og forbund. Styret kan om nødvendig suspendere medlemmer for en viss tid. Men bare årsmøtet kan fatte vedtak om eksklusjon.

4. STYRET:

Foreningens styre skal bestå av minst 5 personer som velges av årsmøtet for ett år om gangen. Styremedlemmene velges til spesifikke verv som formann, nestformann, kasserer, sekretær og eventuelt andre verv. Årsmøtet skal også velge 2 varamedlemmer til styret. Mellom årsmøtene forvalter styret foreningens inntekter, midler og materiell.

5. REVISJON:

Foreningens regnskaper og styrets forvaltning skal granskes av internrevisjon, årsmøtet velger 2 revisorer blant foreningens medlemmer. Revisorene kan ikke samtidig være medlemmer av styret eller varamedlemmer til dette.

6. ÅRSMØTET:

Foreningen skal holde ordinært årsmøte seinest ved utgangen av februar måned hvert år. Varsel om årsmøtet skal gå ut til medlemmene seinest 6 uker før møtet finner sted. Innkalling til årsmøtet sendes eller deles ut til medlemmene seinest 14 dager før møtedato og skal angi tid og sted for møtet samt dagsorden. Forslag som er styret i hende før denne tid, sendes medlemmene sammen med innkallingen. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret har vedtatt dette, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling til slikt møte skal skje skriftlig senest 7 dager før møtedato med opplysning om årsak til møtet. Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende poster:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Konstituering (valg av møteleder og referent)
  • Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
  • Årsberetninger
  • Regnskap med revisjonsberetning
  • Budsjettforslag, inkludert fastsetting av kontingent
  • Innkomne forslag, som skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet
  • Valg

Stemmerett har bare hovedmedlemmer som deltar i møtet

7. VEDTEKTSENDRINGER / OPPLØSNING:

Endringer eller tilføyelser i vedtektene,eller forslag om oppløsning av foreningen, kan bare behandles ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves i så fall 2/3 flertall blant avgitte stemmer. Ved oppløsning skal foreningens midler tilfalle Norges Sjakkforbund, til bruk for sjakkens fremme i Follo.

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30